Hindu Matiya Patidar Samaj Inc.


MAYA PATEL– PRESIDENT

PRAVIN PRANAV – TREASURER

NEETA DAYAL– SECRETARY

ANJU DILIP PATEL

BHARTI SURESH PATEL

BHIKHUBHAI U. PATEL

KANTILAL PATEL

KIRAN DAHYA

JYOTI DILIP PATEL

PUSHPABEN PATEL

SHIRISH DAYAL

TEJAS PATEL