Hindu Matiya Patidar Samaj Inc.


 ANJU DILIP PATEL– PRESIDENT

PRAVIN PRANAV – TREASURER

MAYA PATEL– SECRETARY

KIRAN DAHYA

KANTILAL PATEL

BHIKHUBHAI U. PATEL

PUSHPABEN PATEL

HARIVADANBHAI PATEL

SHIRISH DAYAL

NEETA DAYAL

JYOTI DILIP PATEL

BHARTI SURESH PATEL

TEJAS PATEL